Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst
Op deze pagina staan de op deze site gebruikte moeilijke woorden uitgelegd.
 
Beschikbare premiestaffel
In een besluit van de Belastingdienst is bepaald dat voor het vaststellen van de pensioenpremies vier verschillende staffels gebruikt mogen worden.
  • Alleen ouderdomspensioen vanaf 68 jaar.
  • Ouderdomspensioen vanaf 68 jaar en nabestaandenpensioen na pensioendatum.
  • Ouderdomspensioen vanaf 68 jaar, nabestaandenpensioen na pensioendatum en een tijdsevenredig nabestaandenpensioen voor pensioendatum.
  • Ouderdomspensioen vanaf 68 jaar, nabestaandenpensioen na pensioendatum en een nabestaandenpensioen na pensioendatum ten hoogte van het te bereiken nabestaandenpensioen.
U kunt de fiscaal toegestane premiestaffels op basis van 3% en 4% rekenrente (klein stukje naar beneden doorscrollen) vinden in het besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen.
 
Bewaarloon
De kosten voor het aanhouden van de beleggingen in een effectenadministratie.
 
Exitvoorwaarden
Voorwaarden waaronder het pensioencontract beëindigd kan worden.
 
Garantieproduct
Een pensioenvorm waarbij de premies worden gebruikt voor een gegarandeerde pensioenuitkering. Dan wordt direct pensioen aangekocht zonder te beleggen.
 
LifeCycle Beleggen
Leeftijdsafhankelijk beleggen. De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën waar risicoprofielen voor zijn bepaald. Voor jongeren een hoger risicoprofiel (meer aandelen), voor ouderen een lager risicoprofiel (meer obligaties).
 
OPF
Ondernemingspensioenfonds. Een niet wettelijk verplichtgesteld pensioenfonds voor 1 of meerdere ondernemingen met 1 vermogen. 
 
PPI
Premie Pensioen Instelling. Een pensioenuitvoerder die zelf geen risico's mag lopen. Dit houdt in dat er alleen beschikbare premieregelingen zonder garantie kunnen worden uitgevoerd. 
 
Raad van Toezicht. Toezichtsorgaan in een (Algemeen) pensioenfonds.
 
Sterftewinst
Het resultaat (winst) dat ontstaat als minder mensen overlijden dan de verwachte sterfte op grond van de gehanteerde sterftetafels.
 
Switchkosten
Kosten voor het switchen van het ene beleggingsfonds naar het andere beleggingsfonds.
 
TER (lopende kosten)
TER is een afkorting van Total Expense Ratio (totale kostenratio). Dit was een belangrijke maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt. Het uiteindelijke pensioenresultaat wordt sterk beïnvloed door de TER. Een 0,5% hogere TER kan het pensioen met 12,5% tot 15% verlagen. Het begrip "lopende kosten" en de berekeningswijze is door de wetgever met de invoering van de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) per 1 juli 2012, welke de Financiële Bijsluiter heeft vervangen, geïntroduceerd. Hiermee komt het begrip TER (Total Expense Ratio) te vervallen en is vervangen door OCI.

 

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants