Vragen voor de werkgever en de OR

Staat uw vraag er niet tussen, kijk dan bij de algemene vragen.

1. Wij hebben nu een regeling bij een verzekeraar, kan ik mijn regeling ook bij een APF onderbrengen?

Jazeker, dat is zelfs heel goed mogelijk. En mogelijk zal ingeval van een verlengingsvoorstel deze ook al bestaan uit een voorstel voor een APF!
Ongeacht het soort regeling dat u heeft, kunt u deze onderbrengen bij een van de verschillende APF-en. Voor een uitkeringsregeling is het wel van belang zich te realiseren dat de zekerheden bij een APF anders zijn dan bij een verzekeraar. Daar staat tegenover dat de premie bij een APF ook anders is dan bij een verzekeraar. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn, neem dan contact met ons op of lees eerst meer over "wat is een APF".

2. Waarom zou ik een beschikbare premieregeling (DC regeling) onderbrengen bij een APF?

Zie vraag 7, Waarom zou ik een beschikbarepremie-regeling onderbrengen bij een APF.

3. Waarom zou ik een middelloonregeling (DB-regeling) onderbrengen bij een APF?

Zie vraag 4, Wat zijn de voordelen en nadelen van een APF in vergelijking met een verzekerde regeling.

4. Wat is het verschil tussen een APF en een ondernemingspensioenfonds?

Een Algemeen Pensioenfonds is eigenlijk een verzameling van pensioenfondsen die, onder de paraplu van één bestuur (het bestuur van het APF), afzonderlijk én onafhankelijk náást elkaar bestaan. Deze naast elkaar bestaande fondsen noemen we "kringen" en hebben allemaal hun eigen vermogen, beleggingsbeleid, premiebeleid, indexatiebeleid en dekkingsgraad. Ook hoort bij iedere kring een eigen belanghebbenden orgaan en moet iedere kring apart rapporteren aan De Nederlandsche Bank. Zie het voorbeeld organogram in wat is een APF. De deelnemers aan een kring zullen (in de meeste gevallen) bestaan uit werknemers van tal van verschillende bedrijven. Binnen een kring is er dan ook sprake van solidariteit tussen de werknemers van de verschillende bedrijven. Dit in tegenstelling tot een ondernemingspensioenfonds waarin alleen werknemers van (zuster)ondernemingen deelnemer mogen zijn. Vanwege de (op termijn verwachte) veel grotere omvang qua deelnemersaantallen en vermogen, zullen (kringen van) APF-en schaalvoordelen kunnen behalen ten opzichte van veel ondernemingspensioenfondsen. Dit is een belangrijk voordeel, maar er zijn natuurlijk ook nadelen.

5. Zijn er voor een pensioenfonds alternatieven voor een APF?

Een IORP, een pensioenfonds in een ander land, of een coöperatie kunnen alternatieven zijn.
Een IORP kan met name interessant zijn voor internationale ondernemingen met pensioenfondsen in meerdere landen. Er kan dan voordeel behaald worden op beleggingsgebied, bijvoordeeld door schaalvergroting maar zeker ook door het vergroten van het toezicht en de controle vanuit de onderneming op het belegd vermogen. Daarnaast kan er als uitgangspunt beter vanuit worden gegaan dat er geen direct voordeel behaald kan worden op het gebied van de premiehoogte en / of het verhogen van de dekkingsgraad door het toepassen van gunstigere (lees: voordeligere of goedkopere) grondslagen. Wél is het toezichtregime in het buitenland vaak wat minder gereguleerd waardoor er ten opzichte van Nederland meer vrijheid is om bijvoorbeeld het toeslagbeleid of het beleggingsbeleid vorm te geven. Lees hierover bijvoorbeeld 'De België-route voor pensioenen is geen wildwest.'  

Een coöperatie kan een (tussen)oplossing zijn voor fondsen die zeggenschap en eigenheid hoog in het vaandel hebben staan, maar voor wie tegelijkertijd zelfstandig specifieke problemen onoplosbaar lijken. Een coöperatie kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor fondsen die meer draagvlak zoeken om zodoende efficiëntie voordeel te behalen. Dit kan het geval zijn door administraties samen te voegen of door schaalvoordeel te bereiken door het vermogensbeheer samen met andere fondsbesturen uit te onderhandelen.
Maar ook op het gebied van governance, bijvoorbeeld het inhuren van professionele bestuurders, kunnen door de samenwerking met andere fondsen mogelijkheden gecrëerd worden die zelfstandig moeilijk zo niet onmogelijk te realiseren zijn.
Of een coöperatie een alternatief is, zal wellicht alleen aan de orde zijn als een minst slechte oplossing. Ofwel samenwerken met andere fondsen en dientengevolgde wellicht wat flexibiliteit en zeggenschap inleveren, met als doel de bestaande fondsstructuur inclusief de zeggenschap intact te houden en een verdere afkalving die gepaard gaat met een overgang naar een BPF of een APF te voorkomen. Immers zullen er óók, en waarschijnlijk zelfs meer concessies gedaan moeten worden als een pensioenfonds de overstap maakt naar een BPF of een APF.

 

© 2017 www.deapfspecialist.nl is een website van Phenox Consultants